REGULAMIN KONKURSU

„#ŚwiętazKrólewskim ”

(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości, REGON: 531125182, NIP: 747-12-05-797, BDO: 000009129 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin„), dostępnym na profilu Organizatora w serwisie Instagram – @cukierkrolewski, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi
  i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane
  z niniejszym Konkursem. Decydując się na dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez serwis Instagram, Uczestnik konkursu musi działać zgodnie z regulaminem serwisu www.instagram.com.
 5. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator (dalej może być również zwany „Sponsorem”).
 6. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem konkursu jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą
  w Krakowie, 31-518 Kraków, ul. Orląt Lwowskich 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476537, NIP: 6772376926 (dalej „Realizator”).
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 8. Konkurs zostanie ogłoszony na profilach Influencerek w serwisie społecznościowym Instagram:(dalej łącznie „Influencerki”).

§ 2

Cel i finansowanie Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu popularyzowania produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. 
 2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  tj. Internetu (w serwisie społecznościowym Instagram).

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele ustawowi Organizatora ani Realizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria
  w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
  i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§ 4

Czas trwania Konkursu

 1. Ustala się następującą datę publikacji postów konkursowych na fanpage’ach Influencerek w serwisie Instagram ogłaszającego o przeprowadzeniu Konkursu (dalej: „Posty Konkursowe”): 7 listopada 2022 r.
 2. Konkurs trwa od chwili publikacji Postów Konkursowych do godziny 23.59 dnia 28.11.2022 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 5

Zasady rozgrywania Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:
  • a. zaobserwować profil Cukru Królewskiego w portalu Instagram, znajdujący się pod adresem www.instagram.com/cukierkrolewski/,
  • b. opublikować na swoim profilu w serwisie Instagram posta w formie zdjęcia lub wideo lub reels’a przedstawiającego wypiek Uczestnika Konkursu wraz z lokowaniem produktu Organizatora tj. wraz z umieszczeniem produktu w opakowaniu „Cukru Królewskiego” (dalej „Post”);
  • c. odpowiedzieć na pytanie: Podziel się sposobem na niemarnowanie żywności podczas świąt” poprzez publikację odpowiedzi w formie opisu pod Postem;
  • d. opublikować Post, oznaczając go hasztagiem  #ŚwiętazKrólewskim , a także oznaczyć w Poście profil marki Organizatora wpisując oznaczenie: „@cukierkrolewski”;
  • e. zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez dodanie w opisie Posta frazy „Akceptuję Regulamin”,

  • (dalej łącznie wykonanie w/w czynności jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 1. Termin publikacji Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.
 2. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek będących bezpośrednią konkurencją dla marki „Cukier Królewski” tj. Diamant, Polski Cukier, Sweet Family, Sante (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe przedsiębiorstw i produktów), ani znaków wodnych. Nie może ono również wspominać osób publicznych, ani wyrobów tytoniowych, ani napojów alkoholowych.
 4. W przypadku dokonania w Konkursie kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści przez dwóch lub więcej różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia uważa się chwilę jego opublikowania na profilu Uczestnika w portalu Instagram.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem dokonania Zgłoszeń Konkursowych o różniącej się treści (zawierającego Zdjęcie innego, niż pierwotnie zgłoszone, Dania). Drugie i każde następne tożsame Zgłoszenie Konkursowe dokonane przez danego Uczestnika w Czasie Trwania Konkursu wbrew zastrzeżeniu zawartemu w zdaniu poprzednim (tzn. zawierające Zdjęcie tego samego Dania, niezależnie od tego, czy jest to takie same ujęcie ww. tego samego, co poprzednio Dania, czy inne ujęcie), nie będzie stanowiło Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w takim przypadku jako Zgłoszenie Konkursowe będzie traktowane zgłoszenie dokonane przez ww. Uczestnika jako pierwsze (najwcześniejsze) w Czasie Trwania Konkursu. Organizator zastrzega jednocześnie, że jeden Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jeden raz w trakcie trwania Konkursu.

§6

Nagrody

 1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie jest dwanaście miejsc na udział warsztatach kulinarnych (po cztery miejsca dla Laureatów Konkursu wyłonionych przez każdą z Influencerek), prowadzonych przez szefa kuchni (dalej „Warsztaty”) odbywających się w dniu 17 grudnia 2022 roku, w studio kulinarnym Cook Up w Warszawie (ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa). Udział w warsztatach obejmuje 3-4 godzinną sesję (włącznie z degustacją)na temat niemarnowania jedzenia z udziałem Influencerek. Łączna wartość udziału w warsztatach dla jednej osoby: do 1000zł brutto. Organizator zastrzega, że koszty transportu Laureata z miejsca jego zamieszkania na Warsztaty i z powrotem (z Warsztatów do miejsca zamieszkania Laureata) obciążają Laureata. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody jest wyrażenie przez Laureata zgody na wykorzystanie wizerunku w sposób wskazany w § 7 ust. 8 poniżej. Powyższa zgoda będzie obejmować również nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Laureatowi  nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani też scedowanie (przeniesienie) prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 3. W przypadku okoliczności związanych z obowiązywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bądź na obszarze, w którym położone jest studio Cook Up, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, termin warsztatów stanowiących Nagrodę może ulec zmianie na inny – w takim wypadku zostanie ustalony
  w korespondencji mailowej pomiędzy Realizatorem a Laureatami. 
 4. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu. 

§ 7

Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Realizatora oraz wszystkich trzech Influencerek wybierze 12 zwycięzców spośród Uczestników Konkursu.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Komisja konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i estetyką publikowanych przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane jako zwycięskie, zwany jest powyżej i dalej „Laureatem”.
 3. W przeciągu 10dni roboczych od zakończenia Konkursu, na profilu Organizatora w serwisie Instagram (pod adresem www.instagram.com/cukierkrolewski/) zostanie opublikowana lista Laureatów, zawierająca nazwę każdego z 12 (dwunastu) Laureatów jako użytkownika w serwisie Instagram.
 4. W terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z ust. 3 powyżej, Realizator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem mediów społecznościowych, a to celem ustalenia szczegółowego planu Warsztatów oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 5. Laureaci, aby móc zrealizować prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia przez Organizatora zgodnie z par. 6 ust. 4 powyżej zryczałtowanego podatku od Nagród, zostaną powiadomieni przez Realizatora o przyznaniu im Nagród i zostaną poproszeni o przesłanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Realizatora ww. informacji o wygranej na adres konkurs@insignia.pl wiadomości e-mail z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego w celu rozliczenia podatku dochodowego, a także oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz nr telefonu do kontaktu na cele wskazane w § 7 ust. 8 poniżej.
 6. Jeżeli w odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną przez Realizatora zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu Laureat nie prześle Realizatorowi we wskazanym powyżej terminie 3 dni roboczych danych, o których mowa w ww. ust. 5 oraz zgody, o której mowa w poniższym w § 7 ust. 8, wówczas, po bezskutecznym upływie przedmiotowego 3-dniowego terminu,  Realizator w ciągu kolejnych 2 dni roboczych ponowi kontakt z Laureatem  za pośrednictwem mediów społecznościowych, udzielając mu dodatkowego 3-dniowego (dni robocze) do podania danych
  i przesłania zgody, określonych w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 7. Brak uzupełnienia przez Laureata w/w danych w dodatkowym terminie zgodnie z § 7 ust. 6 lub nie przesłanie zgody, o której mowa w § 7 ust. 8 Regulaminu będzie skutkować niemożliwością wykonania przez Organizatora zobowiązania w zakresie umożliwienia Laureatowi skorzystania
  z przyznanej mu Nagrody (tzn. uczestniczenia w Warsztatach) i w konsekwencji – wygaśnięciem ww. zobowiązania w stosunku do tego Laureata oraz prawem i Realizatora do przyznania ww. Nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w par. 8 poniżej, jako dodatkowy, inny niż  12 (dwunastu)  wskazanych w ust. 1 powyżej, Laureat Konkursu.
 8. Wizerunek Laureata Konkursu utrwalony podczas Warsztatów (materiały w postaci zdjęć oraz video) będzie, zgodnie z udzielonymi w sposób wskazany w ust. 5 powyżej zgodami, wykorzystany przez Organizatora oraz Influencerki w celu podsumowania wyników Konkursu. Wizerunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opublikowany w formie posta – albumu zdjęć – na profilu Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie oraz w formie wyróżnionej (podpiętej) Instagram Story – zdjęcia oraz video – na profilu Organizatora w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/cukierkrolewski/, jak również przez Influencerki na ich profilach w serwisie Instagram wskazanych w § 1 ust. 8 Regulaminu – po realizacji Warsztatów i może pozostawać udostępniony w powyżej wskazanych serwisach przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia Konkursu.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanego w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego opisu, zdjęcia i/lub wideo.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika  zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy, powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 3. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie  licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji,  w szczególności do:
  • a. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
  • b. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
  • c. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
  • d. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,
  • e. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Sponsora,
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań dla celów opisanych w ust. 3 lit. a) – e) powyżej.
 5. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 6. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych  Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem
  i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.
 7. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – na cele realizacji Konkursu
  i w celach wizerunkowych Organizatora i Influencerek.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu, jest Organizator,
  tj. Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław. W zakresie, w jakim Konkurs przeprowadzany jest na profilach Influencerek w serwisie Instagram, Influencerki przetwarzają dane Uczestników i Laureatów Konkursu jako samodzielne Administratorki danych osobowych Uczestników i Laureatów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Laureata Konkursu przez Organizatora jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o Laureatach, a także rozpatrywanie reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust.1 lit f. RODO) wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust.1 lit c. RODO). Podstawą przetwarzania przez Organizatora numeru telefonu kontaktowego Laureata w celu organizacji Warsztatów oraz wizerunku Laureata w celu opublikowania relacji
  z Warsztatów w postaci zdjęć i filmów jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Laureata Konkursu przez Influencerki jest prawnie uzasadniony interes każdej z Influencerek, którym jest realizacja postanowień Regulaminu oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Influencerkach. Podstawą przetwarzania przez Influencerki wizerunku Laureata w celu opublikowania relacji z Warsztatów w postaci zdjęć i filmów jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie oraz zrealizować prawa do Nagrody. W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od Nagród przekazanych Laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej w § 6 ust. 4 powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie przetwarzania wizerunku oraz danych kontaktowych Laureatów, podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Laureat Konkursu nie będzie mógł zrealizować prawa do Nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu są przetwarzane przez Organizatora i Influencerki przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Publicznie dostępne dane osobowe Uczestnika w postaci nazwy jego profilu w serwisie Instagram, dokonanego przez niego Zgłoszenia Konkursowego oraz informacji o wygraniu nagrody w Konkursie mogą być również widoczne na profilu Organizatora oraz profilach Influencerek przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia Konkursu.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Laureatowi Konkursu przysługuje także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku wskazanej w § 7 ust. 8, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnikowi i Laureatowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora i Influencerki przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników i Laureatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora ani Influencerki do państw trzecich, poza sytuacją przetwarzania danych Uczestników przez serwis Facebook oraz Instagram.
 10. Dane osobowe Uczestnika i Laureata Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), Realizatorowi, firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom na podstawie stosownych przepisów prawa.
 11. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@insignia.pl lub bezpośrednio z Organizatorem pod adresem: e-mail Südzucker Polska S.A.: sekretariat@suedzucker.pl lub pod adresem email Inspektora Ochrony Danych Südzucker Polska S.A.: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl. Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby Südzucker Polska S.A. lub telefoniczny pod numerem tel. +48 71 79 88 900. Realizację przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych można także zrealizować poprzez kontakt z Influencerkami poprzez serwis Instagram.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Realizatorowi  reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić:
  a. na adres korespondencyjny Realizatora, tj. Insignia sp. z o.o., 31-518 Kraków, ul. Orląt Lwowskich 8, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź,
  b. albo drogą elektroniczną na adres: reklamacje@insignia.pl.
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Realizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
  i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2022 roku.

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!