Regulamin konkursu

„Słodki Dzień MAMY”
(„Konkurs”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu „Słodki Dzień MAMY”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości, REGON: 531125182, NIP: 747-12-05-797, BDO: 000009129 (dalej: „Organizator”).
 3. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Konkursu jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476537, NIP: 6772376926 (dalej: „Realizator” lub „Agencja”).
 4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin„) dostępnym na stronie internetowej Organizatora https://cukier-krolewski.pl/ w zakładce Konkursy, a także zgodne z przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu
  art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z portalem Facebook ani Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook/Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook i/lub Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook i/lub Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią;
  2. posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu www.facebook.com;
  3. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. zamieszkuje / poda adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
   (dalej: „Uczestnik Konkursu”).
 2. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z regulaminem portalu www.facebook.com.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Agencji, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pomocą portalu www.facebook.com, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w portalu Facebook. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont.

§ 3
Cel i Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu promocji, reklamy oraz popularyzowania produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora w portalu Facebook https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie/ (dalej: „Profil Organizatora”).
 3. Ustala się następującą datę publikacji na Profilu Organizatora posta informującego
  o przeprowadzeniu Konkursu oraz o zasadach Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”): 16 maja 2024 roku.
 4. Konkurs trwa od godziny 11:00 dnia 16 maja 2024 roku do godziny 23:59:50 dnia 27 maja 2024 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 4
Zasady Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien w Czasie Trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie i za pośrednictwem komentarza umieszczonego pod Postem Konkursowym wykonać następujące zadanie konkursowe:
  1. udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie z mamą lub jakie jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie z bycia mamą” (dalej: „Pytanie Otwarte”),
  2. zamieścić zdjęcie słodkiego wiosennego deseru lub wypieku wraz z ulokowaniem dowolnego produktu marki Cukier Królewski (dalej: „Zdjęcie Konkursowe”),
  3. zapoznać się z treścią Regulaminu i wraz z odpowiedzią na Pytanie Otwarte i Zdjęciem Konkursowym, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i b powyżej, umieścić w komentarzu pod Postem Konkursowym oświadczenie: „Akceptuję regulamin Konkursu”.
 2. Spełnienie przesłanek oraz kryteriów opisanych w § 4 ust. 1 lit. a. – c. powyżej stanowi prawidłowo dokonane zgłoszenie konkursowe oraz zwane jest w dalszej części Regulaminu jako: „Zgłoszenie Konkursowe” lub „Odpowiedź”.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie może:
  1. naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  2. zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, stanowiących wyraz politycznych lub religijnych preferencji, poglądów lub sympatii Uczestnika, propagandowych w zakresie innym niż kwestie polityczne lub religijne, treści pornograficznych, dyskryminujących lub innych treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje,
  3. zawierać treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator lub Realizator.
 4. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Odpowiedzi przez dwóch różnych Uczestników albo dwóch lub więcej Odpowiedzi przez jednego Uczestnika, w Konkursie bierze udział Odpowiedź, która została zgłoszona wcześniej, co oznacza, że Odpowiedź umieszczona później nie bierze udziału w Konkursie. Jeden (ten sam) Uczestnik może wziąć udział
  w Konkursie tylko jeden raz.
 5. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi udzielonej na Pytanie Otwarte, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a. powyżej oraz do Zdjęcia Konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b. powyżej.
 6. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te Zgłoszenia, które zostały opublikowane
  w Czasie Trwania Konkursu.

§ 5
Nagroda

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) do wygrania w Konkursie jest:
 • 1 x Nagroda Główna: Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58L20 1000W
  z blenderem kielichowym i rozdrabniaczem o wartości 1299 zł brutto wraz z produktami marki Cukier Królewski o wartości 17 zł brutto – łączna wartość Nagrody 1316 zł brutto;
 • 2 x Nagroda II Stopnia: Zestaw sylikonowych akcesoriów do pieczenia Tadar Silico szary (6 elementów: wałek do ciasta z bambusowymi uchwytami,
  2 łapki-rękawiczki kuchenne, mata-stolnica elastyczna, szpatułka do kremów oraz silikonowy pędzelek) o wartości 45 zł bruttowraz z produktami marki Cukier Królewski o wartości 17 zł brutto i fartuchem kuchennym marki Cukier Królewski o wartości 95 zł brutto – łączna wartość Nagrody 157 zł brutto;
 • 3 x Nagroda III Stopnia: Zestaw produktów marki Cukier Królewski o wartości 17 zł brutto wraz z gadżetami reklamowymi marki Cukier Królewski (torba płócienna, worek na pieczywo, nożyki do owoców) o łącznej wartości 71 zł brutto – łączna wartość Nagrody 88 zł brutto;
 1. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi Konkursu, który zostanie zwycięzcą Nagrody w rozumieniu § 6 ust. 2 poniżej nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 2. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Realizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu
  w rozumieniu § 6 ust. 2 poniżej.
 3. Zwycięzcom Nagrody w rozumieniu § 6 ust. 2 poniżej przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. Nieprzyjęta Nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś Zwycięzcom Nagrody rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.

§ 6
Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Organizator wybierze jednego laureata Nagrody Głównej, dwóch laureatów Nagrody II Stopnia oraz trzech laureatów Nagrody III Stopnia, którzy stworzyli najbardziej twórczą, kreatywną i oryginalną odpowiedź na Pytanie Otwarte oraz Zdjęcie Konkursowe.
 2. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg. kryteriów wskazanych
  w ust. 1 powyżej, zwany jest dalej „Zwycięzcą Nagrody” lub „Laureatem”.
 3. Informacja o Zwycięzcach Konkursu zostanie opublikowana w dniu 5 czerwca 2024 r. w formie komentarza pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora. Lista Laureatów zawierać będzie ich oznaczenia używane w portalu Facebook.
 4. W terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy Zwycięzców Nagrody, Organizator skontaktuje się z każdym Laureatem – poprzez wiadomość prywatną w portalu Facebook – celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz pozyskania danych wymienionych w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 5. Laureat w celu spełnienia warunku Konkursu, o którym mowa w § 6 ust. 4 powyżej, powinien w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Organizatora w/w wiadomości:
  1. przesłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook następujące swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu – do celów doręczenia Nagrody;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora w/w danych osobowych do w/w celu;
  3. a także w razie zaistnienia obowiązku podatkowego po stronie Organizatora, na jego prośbę, przesłać również adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata – w celu odprowadzenia podatku od Nagrody i złożenia informacji podatkowej oraz przesłać ewentualnie inne dane, o które poprosi Organizator celem odprowadzenia podatku od Nagród.
 6. Brak odpowiedzi zwrotnej od Laureata, jak również nie podanie przez Uczestnika danych lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu w podanym tam terminie, będzie skutkowało pozostawieniem Nagrody
  w posiadaniu Organizatora do czasu odebrania jej przez danego Uczestnika albo do czasu podania przez Uczestnika Organizatorowi danych umożliwiających Realizatorowi przesłanie Nagrody do Uczestnika albo do czasu przedawnienia roszczeń Uczestnika obejmujących prawo do Nagrody.
 7. Nagroda zostanie wysłana przez Realizatora do Laureata (w formie przesyłki kurierskiej)
  w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. na wskazany przez Laureata adres na terenie Polski. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości. W przypadku, gdyby okazało się, że Zwycięzca nie jest pełnoletni, zostanie on zdyskwalifikowany, a Nagroda powróci do Organizatora, który może postanowić przyznać ją innemu Laureatowi, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy
  o wygranej lub dostarczenia Nagrody w wypadku podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Organizatora prosimy o pod adresem email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl
 4. W związku z uczestnictwem w Konkursie zbieramy dane osobowe Uczestników Konkursu
  w zakresie:
  1. imienia i nazwiska (nazwy) Uczestnika Konkursu w portalu Facebook;
  2. w przypadku Zwycięzców Nagrody: imienia, nazwiska, numeru telefonu;
  3. w przypadku Zwycięzców Nagrody:
   1. adresu do doręczeń – celem dostawy Nagrody;daty urodzenia – na potrzeby potwierdzenia pełnoletności;
   2. innych danych niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
  1. uczestnictwa w Konkursie;
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji;
  3. wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzców Nagrody;
  4. obsługi spraw podatkowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
  5. utrwalania i rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu;
  6. zarządzania wnioskami o realizację praw, ewidencjonowania historii zgłoszeń zgodnie
   z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną           przed roszczeniami (podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być:
  1. Realizator celem obsługi Konkursu, w tym przygotowania Nagród do wysyłki Laureatowi;
  2. firmy pocztowe i/lub kurierskie dostarczające Nagrody do Laureatów;
  3. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora oraz Realizatora
   w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
  4. dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy hostingowe).
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu, a także zgoda Uczestnika, o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji oraz przepisy prawa podatkowego w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od Nagrody.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 11. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 12. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  (w tym profilowaniu).
 13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku konkursów organizowanych na portalu Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms.
 14. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
  Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 8
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@insignia.pl.
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
  O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację,
  w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie
  z w/w przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności do nadesłanych w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego odpowiedzi na Pytanie Otwarte oraz Zdjęcia Konkursowego.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe, w tym w szczególności nadesłana
  w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego odpowiedź na Pytanie Otwarte oraz Zdjęcie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie lub zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym
  w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz Realizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 4. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i w/w utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Realizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie
  z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:
  1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych Organizatora i Realizatora jak np. Instagram, Facebook, YouTube)
   i nieelektronicznych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Realizatora, lub Organizatora,
  2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
  3. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);
  4. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;
  5. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu.
 5. Uczestnik wyraża również zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora
  i Realizatora z takich opracowań dla celów opisanych w § 9 ust. 4 lit. a) – e) powyżej.
 6. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej, upoważnił do korzystania
  z utworu/z utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.
 8. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

§ 10
Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 maja 2024 r.

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!