Regulamin Chatbot

REGULAMIN KONKURSU
„Matka Natura”
(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000134177, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości, REGON:  531125182, NIP: 747-12-05-797, BDO: 000009129 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin„),  a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2094) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem konkursu jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000476537, NIP: 6772376926 (dalej „Realizator”).
 5. W sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Realizatorem pod adresem e-mail: konkurs@insignia.pl.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przy dokonywaniu przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik proszony jest o oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu.
 7. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu popularyzowania produktów znajdujących się w jego ofercie handlowej.
 8. Przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator, 
  a podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Realizator.
 9. Konkurs przeprowadzany jest przy użyciu profilu Organizatora w serwisie Facebook, tj. strony dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie?locale=pl_PL  (dalej „Profil Organizatora”).
 10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią;
  2. posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu www.facebook.com;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
   (dalej: „Uczestnik Konkursu”).
 2. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Realizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§ 3

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa:
  • od momentu opublikowania na Profilu Organizatora posta informującego o rozpoczęciu Konkursu (dalej „Post Konkursowy”), tj. od godziny 14:00 w dniu 19.03.2024 roku
  • do godziny 23:59:59 dnia 14.04.2024 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 4

Zasady rozgrywania Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:
  1. w Czasie Trwania Konkursu zakupić w dowolnym sklepie na terenie Polski dwa różne produkty  marki Cukier Królewski (dalej: „Produkt” lub „Produkty”), wybrane z listy produktów Organizatora – lista dostępna pod adresem: https://cukier-krolewski.pl/produkty/. Jako „różne produkty” rozumie się dwie różne pozycje spośród następujących:  cukier z buraków cukrowych, cukier biały w kostkach, cukier biały w kostkach brydż, cukier biały drobny, cukier puder, cukier trzcinowy, cukier trzcinowy w kostkach. Zakup dwóch opakowań tego samego produktu (np. cukier trzcinowy) o innej gramaturze nie będzie spełniał warunków udziału w Konkursie. Dopuszcza się dokonanie zakupu ww. dwóch produktów odrębnie, w różnym czasie, w tym u dwóch różnych sprzedawców, przy czym oba zakupy muszą być udokumentowane odrębnymi paragonami;
  2. zachować paragon/paragony, potwierdzające zakup produktów (dalej „Paragon”) aż do czasu ogłoszenia wyników Konkursu;
  3. w dniu dokonania zakupu/zakupów Produktów lub w późniejszym okresie  (ale w czasie Trwania Konkursu, tj. do czasu określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu) kliknąć w Post Konkursowy, a następnie za pośrednictwem komunikatora Messenger  wykonać jedno lub obydwa zadania konkursowe , które obejmują:
   • zadanie pierwsze: udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa pytania zamknięte dotyczące bioróżnorodności (dalej „Pytania Zamknięte”) (dalej: „Zadanie 1”);
   • zadanie drugie: udzielenie poprawnej odpowiedzi obydwa ww. Pytania Zamknięte i dodatkowo – na jedno pytanie otwarte: „Opisz swoje sposoby na bycie Królową lub Królem Natury i podziel się swoimi pomysłami na działania, dzięki którym można troszczyć się o ekologię i bioróżnorodność z zacisza własnego domu… czy ogródka’
     (dalej „Pytanie Otwarte”) (dalej: „Zadanie 2”);
  4. przy wykonywaniu Zadania 1 i/lub Zadania 2 przesłać również zdjęcie Paragonu;
   (wykonanie jednego lub obydwóch ww. zadań konkursowych  według powyższych wytycznych wraz z przesłaniem zdjęcia Paragonu zwane jest dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 2. Termin dokonania Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.
 3. Odpowiedź na Pytanie Otwarte w ramach Zgłoszenia Konkursowego powinno mieć formę tekstu o maksymalnej objętości 500 znaków (liczonych ze spacjami).
 4. Warunkiem udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę Gwarantowaną  jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego obejmującego wykonanie Zadania 1 oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 6. Warunkiem udziału w grze o Nagrodę Główną jest wykonanie zarówno Zadania 1, jak i Zadania 2..
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego nie wcześniej niż w dacie, która widnieje na Paragonie jako data dokonania  zakupu Produktów, przy czym jeżeli Produkty zostały zakupione w różnym czasie różnych datach – warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego nie wcześniej niż w późniejszej, potwierdzonej Paragonem dacie, w której dokonano zakupu drugiego Produktu.
 6. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw lub prawnie chronionych dóbr innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje, prawnie chronione dobra lub prawo.
 7. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek będących bezpośrednią konkurencją dla marki „Cukier Królewski” tj. Diamant, Polski Cukier, Sweet Family, Sante, Dr Oetker (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe przedsiębiorstw i produktów). Nie może ono również wspominać osób publicznych, ani wyrobów tytoniowych, ani napojów alkoholowych.
 8. W przypadku dokonania w Konkursie dwóch lub kilku Zgłoszeń Konkursowych, w których odpowiedź na Pytanie Otwarte będzie tej samej treści (takie same lub bardzo zbliżone teksty), w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia Konkursowego uważa się chwilę jego otrzymania przez Organizatora za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem dokonania Zgłoszeń Konkursowych o różniącej się treści (zawierających inne odpowiedzi na Pytanie Otwarte) oraz pod warunkiem dokonania do każdego Zgłoszenia Konkursowego zakupu kolejnych dwóch Produktów zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i 10. Organizator zastrzega jednocześnie, że niezależnie od liczby dokonanych ważnie Zgłoszeń Konkursowych, jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę Główną w trakcie trwania Konkursu.
 10. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych postanowień § 4 ust. 9 powyżej Organizator wskazuje, iż aby dokonać skutecznie kolejnego Zgłoszenia Konkursowego, należy zakupić kolejne dwa różne Produkty oraz udokumentować taki zakup Paragonem lub Paragonami innymi niż Paragon lub Paragony przedłożone Organizatorowi razem z każdym poprzednim Zgłoszeniem  Konkursowym.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są:
  • 1000 x Nagroda Gwarantowana: rosnący list – arkusz A4 papieru recyklingowego
   z nasionami dzikich kwiatów – o wartości 4,60 zł brutto sztuka;
  • 12 x Nagroda Główna: karta podarunkowa do sklepu Obi o wartości 500zł brutto sztuka;
 2. Nagrodę Gwarantowaną otrzyma tysiąc pierwszych Uczestników Konkursu, którzy dokonają Zgłoszenia Konkursowego  obejmującego wykonanie co najmniej Zadania 1, pod warunkiem podania Realizatorowi swoich danych do wysyłki nagrody zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1. Informacja o tym, czy pula Nagród Gwarantowanych została już wyczerpana, czy też jest jeszcze dostępna, jest wyświetlana Uczestnikowi na wstępnym etapie dokonywania Zgłoszenia Konkursowego. O zakwalifikowaniu się do grona laureatów Nagrody Gwarantowanej decyduje chwila dokonania przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi na drugie z Pytań Zamkniętych, składających się na Zadanie 1.
 3. W grze o Nagrodę Główną zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu będą brały udział wszystkie  Zgłoszenia Konkursowe, w których Uczestnicy  poprawnie wykonali Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 niezależnie od tego, czy dany Uczestnik otrzymał Nagrodę Gwarantowaną, czy też nie.
 4. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Laureatowi Konkursu ani zwycięzcy Konkursu w rozumienia § 6 poniżej, nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani też scedowanie (przeniesienie) prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 5. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Realizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana laureatowi Konkursu. 

§ 6

Wyłonienie Laureatów i Zwycięzców Konkursu oraz przyznanie i doręczenie Nagród

 1. Dla pierwszego tysiąca Uczestników Konkursu, którzy  dokonają Zgłoszenia Konkursowego obejmującego wykonanie Zadania 1, Organizator przewidział Nagrodę Gwarantowaną. Po dokonaniu Zgłoszenia Konkursowego obejmującego wykonanie Zadania 1 Uczestnik Konkursu od razu otrzyma informację (wiadomość poprzez komunikator Messenger), czy znalazł się z gronie laureatów Nagrody Gwarantowanej. Jeśli tak, Uczestnik zostanie poproszony o podanie swoich danych teleadresowych w celu nabycia prawa do i doręczenia mu ww. Nagrody Gwarantowanej. Jeśli Uczestnik nie prześle w/w danych  niezwłocznie po otrzymaniu w/w prośby, albo prześle dane niepełne lub ewidentnie nieprawidłowe (np. fikcyjny adres), Uczestnik ten nie nabywa prawa do Nagrody Gwarantowanej, a nagroda ta przepada.
 2. Niezależnie od tego, czy Uczestnik nabył prawo do Nagrody Gwarantowanej, czy też nie, spośród Zgłoszeń Konkursowych obejmujących wykonanie zarówno Zadania 1, jak i Zadania 2 spełniających wymogi Regulaminu Komisja Konkursowa, o której mowa w § 7 poniżej, wybierze 12 laureatów Nagrody Głównej, którzy z zastrzeżeniem spełnienia niżej określonych warunków, nabędą prawo do takich Nagród.
 3. Zgłoszenia Konkursowe obejmujące wykonanie zarówno Zadania 1, jak i Zadania 2, zawierające odpowiedź na Pytanie Otwarte, oceniane są, zgodnie z § 7 ust. 2 poniżej, pod kątem kreatywności, oryginalności, pomysłowości i zgodności z zasadami ochrony bioróżnorodności. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe obejmujące wykonanie zarówno Zadania 1, jak i Zadania 2, zostanie wybrane jako zwycięskie („Laureat”)  z zastrzeżeniem spełnienia warunku w postaci podania Realizatorowi informacji, o których mowa w § 6 ust. 4 poniżej, uzyska status Zwycięzcy Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) i nabędzie prawo do Nagrody Głównej.
 4. W terminie 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu Realizator skontaktuje się Laureatem za pośrednictwem komunikatora Messenger, celem poinformowania go o uzyskaniu tytułu Laureata. W w/w wiadomości Laureat zostanie poproszony przez Realizatora o podanie swoich danych teleadresowych (ewentualnie potwierdzenie swoich danych teleadresowych podanych już wcześniej na potrzeby wysyłki Nagrody Gwarantowanej) w celu doręczenia Nagrody Głównej. Termin na podanie w/w danych wynosić będzie 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Laureata prośby. Jeżeli któryś z Laureatów nie spełni wymogu przesłania (potwierdzenia) w/w danych w w/w terminie, uznawać się będzie, że dany Laureat nie uzyskał statusu Zwycięzcy. W takim przypadku Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, wybierze innego Laureata, który będzie mógł uzyskać status Zwycięzcy.
 5. W terminie maksymalnie 30 dni roboczych od zakończenia Konkursu na Profilu Organizatora zostanie opublikowana ostateczna lista Laureatów, którzy uzyskali status „Zwycięzców”. Lista Zwycięzców wraz z treścią nagrodzonych odpowiedzi na Pytanie Otwarte może być również opublikowana na Profilu Organizatora.
 6. W terminie 7  dni roboczych od daty ogłoszenia listy Zwycięzców zgodnie z § 6  ust. 5 powyżej, Realizator dodatkowo skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez komunikator Messenger, a to celem pozyskania danych danego Zwycięzcy obejmujących jego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, koniecznych celem rozliczenia podatku dochodowego od Nagrody. Zwycięzca powinien najpóźniej w terminie 5 dni roboczych skontaktować się z Realizatorem poprzez zwrotną wiadomość w komunikatorze Messenger.
 7. W razie nie skontaktowania się przez Zwycięzcę z Realizatorem w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 powyżej lub w razie nie podania danych albo podania niewłaściwych lub niepełnych danych i w konsekwencji – uniemożliwienia Realizatorowi przekazania Zwycięzcy Nagrody Głównej, uznawać się będzie, że taki Zwycięzca nie nabył prawa do Nagrody Głównej i Nagroda taka pozostanie własnością Organizatora, który będzie mógł wystąpić do Komisji Konkursowej o przyznanie jej innemu Uczestnikowi przy odpowiednim zachowaniu i stosowaniu warunków, postanowień i wymogów niniejszego Regulaminu.

§7

Komisja konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora i Realizatora.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Głównych Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami wskazanymi w§ 6 ust. 3 powyżej, tzn. kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i zgodności z zasadami ochrony bioróżnorodności przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do tekstu stanowiącego odpowiedź na Pytanie Otwarte.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika  zapewnienia, iż tekst, stanowiący odpowiedź na Pytanie Otwarte, nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy, powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 3. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie  licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji,  w szczególności do:
  1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, oraz na Stronie Konkursowej i innych stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora) i nieelektronicznych,
  2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
  3. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
  4. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,
  5. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Organizatora,
 4. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Realizatora opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, dla celów opisanych w § 8 ust. 3 pkt. a) – e) powyżej, oraz zezwala Organizatorowi i Realizatorowi na udzielanie sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 5. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej, upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych  Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.
 6. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – na cele realizacji Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, tj. Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, nr tel. +48 71 79 88 900; adres e-mail Südzucker Polska: sekretariat@suedzucker.pl; adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Südzucker Polska: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, w tym Laureata i Zwycięzcy, jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również zgoda Uczestnika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO w celu wzięcia udziału w Konkursie, realizacji prawa do Nagrody oraz opublikowania informacji o Laureatach i Zwycięzcach Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie oraz zrealizować prawa do Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora i Realizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji lub przez krótszy okres w przypadku, gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, a następnie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich, poza sytuacją przetwarzania danych Uczestników przez serwis Facebook.
 8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT, firmy kurierskie), Realizatorowi, firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom na podstawie stosownych przepisów prawa.
 9. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@insignia.pl lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora wskazany w § 9 ust. 2.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Realizatorowi  reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić:
  1. na adres korespondencyjny Realizatora, tj. Insignia sp. z o.o., ul. Orląt Lwowskich 8, 31-815 Kraków, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź,
  2. albo drogą elektroniczną na adres: reklamacje@insignia.pl.
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 60 dni roboczych po jego zakończeniu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.
 6. Realizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Realizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to
  w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego
  § 10 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
  i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Stronie Konkursowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2024 roku.

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!