REGULAMIN AKCJI„gdzie dobro króluje, tam nic się nie marnuje”(„Akcja”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Akcji „gdzie dobro króluje, tam nic się nie marnuje”.
 2. Organizatorem Akcji jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6,
  54-424 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000134177, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości, REGON:  531125182, NIP: 747-12-05-797, BDO: 000009129 (dalej „Organizator”).
 3. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem akcji jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000476537, NIP: 6772376926 (dalej „Realizator” lub „Agencja”).
 4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, (dalej „Regulamin„) dostępnym serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie oraz w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/cukierkrolewski/, a także przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu
  art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z serwisem Facebook ani Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook/Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook i/lub Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Akcji, który skieruje przeciwko portalowi Facebook i/lub Instagram  roszczenie związane z niniejszą Akcją.
 7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik przystępując do Akcji (tzn. dokonując zgłoszenia, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu) akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

§ 2
Uczestnicy Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, która podczas trwania akcji spełnia następujące warunki:
 2. jest osobą pełnoletnią;
 3. posiada dostęp do Internetu i aktywne konto w portalu www.instagram.com;
 4. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

(dalej: „Uczestnik Akcji”).

 • Uczestnicy Akcji muszą działać zgodnie z regulaminem serwisu www.instagram.com.
 • Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Agencji, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 • Uczestnictwo w Akcji jest realizowane za pomocą serwisu www.instagram.com, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik.
 • Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 • W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont.

§ 3
Cel i Czas trwania Akcji

 1. Akcja zostanie ogłoszona na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie oraz na profilu na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/cukierkrolewski/.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta informującego o przeprowadzeniu Akcji oraz o zasadach Akcji na fanpage Organizatora na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie

oraz Instagram https://www.instagram.com/cukierkrolewski/

ogłaszającego o przeprowadzeniu Akcji (dalej: „Post o Akcji”): 23.11 2023 r.

 • Akcja przeprowadzana będzie w serwisie społecznościowym Instagram za pośrednictwem transmisji live, która będzie prowadzona przez Monikę Molecką oraz Olę Tatkę dnia 7 grudnia 2023 r. o godzinie 18.30. na profilu Organizatora w portalu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/cukierkrolewski/ . W/w wpis (dalej jako „Live Akcji”) zostanie zapisany na profilu Instagram Organizatora oraz zawierać będzie między innymi:
  • informacje dot. niemarnowania jedzenia w święta Bożego Narodzenia;
  • informację o Akcji oraz zadaniu, które w ramach Akcji jest do wykonania:

„obejrzyj naszego Live’a i zbuduj z nami lodówkę społeczną”;

 • informację, gdzie znajduje się niniejszy Regulamin.
 • Celem Akcji jest:
  • wsparcie Fundacji Weźpomóż.pl z siedzibą we Wrocławiu (53-675 Wrocław) przy
   ul. Legnickiej 30/33,
  • promowanie niemarnowania żywności,
  • pomoc ubogim, którzy w okresie świąt Bożego Narodzenia nie dysponują żywnością,
  • wsparcie wizerunkowe oraz popularyzacja produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.
 • Akcja z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej trwa od godziny 18.30 dnia 7 grudnia 2023 roku do godziny 23:59 dnia 11 grudnia 2023 roku (dalej „Czas Trwania Akcji”).
 • W Akcji bierze udział pierwsze 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) Zgłoszeń. Po osiągnięciu limitu Zgłoszeń wskazanego w zdaniu poprzednim Akcja ulega automatycznemu zakończeniu.

§ 4
Zasady Akcji

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik Akcji powinien w Czasie Trwania Akcji spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a także wykonać zadanie polegające na:
 2. wyświetleniu (tj. obejrzeniu) w Czasie Trwania Akcji Live’a Akcji,
 3. Łączne spełnienie przesłanek oraz kryteriów opisanych w ust. 1 pkt. a powyżej stanowi prawidłowo dokonane zgłoszenie oraz zwane jest w dalszej części Regulaminu jako „Zgłoszenie”.
 4. W zamian za poprawne i zgodne z Regulaminem Zgłoszenie wykonane przez każde 500 Uczestników, Organizator postawi w wybranej przez siebie lokalizacji na terenie Polski jedną lodówkę społeczną, do której każda osoba będzie mogła wstawić żywność (dalej „Lodówka”).
 5. Organizator zastrzega, że w Akcji bierze udział pierwsze 2.000,00 Zgłoszeń. Pozostałe Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę oraz nie rodzą po stronie Organizatora obowiązku stawiania kolejnych lodówek społecznych. Maksymalna ilość lodówek, którą Organizator może w ramach Akcji postawić na terenie Polski to 4 lodówki.
 6. Informacja o wynikach Akcji tj. liczbie Zgłoszeń oraz Lodówek, które Organizator postawi
  w ramach Akcji zostanie ogłoszona dnia 12 grudnia 2023 r. na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ZycieJestSlodkie oraz na profilu na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/cukierkrolewski/
 7. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Akcji postawi lodówki w wybranych przez siebie lokalizacjach na terenie Polski.
 8. W ramach Akcji Uczestnik Akcji może tylko jednokrotnie dokonać Zgłoszenia.
 9. W Akcji brane są pod uwagę wyłącznie te Zgłoszenia, które zostały wyświetlone
  w Czasie Trwania Akcji.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji, jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości, REGON:  531125182, NIP: 747-12-05-797, BDO: 000009129.
 3.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Organizatora prosimy o pod adresem email: sekretariat@suedzucker.pl
 4. W związku z uczestnictwem w Akcji zbieramy dane osobowe Uczestników Akcji w zakresie:
 5. nazwy Uczestnika Akcji w portalu Instagram, ewentualnie wizerunku udostępnionego
  w Zgłoszeniu;
 6. imienia, nazwiska, adresu email, celem obsługi reklamacyjnej:
 7. Dane osobowe Uczestnika Akcji przetwarzane będą w celu:
 8. uczestnictwa w Akcji na podstawie udzielonej zgody;
 9. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 10. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 11. zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną            przed roszczeniami  (podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 12. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników Akcji mogą być:
 13. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora i Realizatora
  w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
 14. dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne
  oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy hostingowe).
 15. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Akcji jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Akcji. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Akcji nie będzie mógł wziąć udziału w Akcji. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji.
 16. Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Akcji, oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 17. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 18. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 19. W każdym momencie Uczestnik Akcji może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 20. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  (w tym profilowaniu).
 21. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.
  W przypadku akcji organizowanych na platformie Instagram, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności
  i Regulaminem serwisu Instagram (https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/581066165581870).
 22. W przypadku Zgłoszenia zawierającego wizerunek, dane osobowe Uczestnika Akcji oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zgłoszeniu mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Akcji oraz po jej zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Akcji, na co Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę.
 23. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@insignia.pl. lub wysyłając korespondencję na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 6
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Akcji.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogę elektroniczną na adres: konkurs@insignia.pl
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 4. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Akcji oraz przez okres 14 dni po jej zakończeniu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację,
  w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 6 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie
  z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 7

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.112023 r.

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!