Obiegi wodne

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Niektóre obszary uprawy buraków cukrowych w UE znajdują się na terenach narażonych na niedobór wody. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i podejmujemy działania w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi podczas przetwarzania buraków cukrowych. 

Sam burak cukrowy odgrywa w tym istotną rolę – cała woda potrzebna do czyszczenia i transportu buraków pozyskiwana jest z samych buraków. Burak cukrowy w ok. 75% składa się z wody, co odpowiada przetworzeniu około 1 miliona m3 rocznie w każdej fabryce. Podczas produkcji woda ta jest odparowywana, poddawana ponownej kondensacji i zbierana, a następnie ponownie wykorzystywana w procesach takich jak mycie buraków. Oznacza to zużycie świeżej wody w bardzo minimalnym stopniu, ponieważ buraki cukrowe pokrywają jej zapotrzebowanie w około 95%

Dodatkowo, aby korzystać z zasobów wodnych w bardziej odpowiedzialny sposób, koncentrujemy się na lepszym wykorzystaniu wody ze stawów i zbiorników znajdujących się obok naszych zakładów produkcyjnych. 

Zamknięte obiegi wodne

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, woda we wszystkich 4 zakładach produkujących Cukier Królewski znajduje się w obiegu zamkniętym. Pozwala to na znaczne zredukowanie eksploatacji jej zasobów. Jest to jeden z kluczowych elementów w zrównoważonej gospodarce ekologicznej przedsiębiorstwa. W toku procesów produkcyjnych występują dwa rodzaje obiegu wód:

  1. Obieg wód spławiakowych: pierwszym etapem procesu technologicznego w większości cukrowni jest oczyszczenie dostarczonych buraków. Woda używana jest tu z jednej strony jako środek myjący, z drugiej zaś jako czynnik transportujący buraki przy rozładunku oraz dalszym transporcie do stacji płuczek. Używana w trakcie tych operacji woda krąży w obiegu zamkniętym. Przed rozpoczęciem kampanii zbiorniki wody spławiakowej napełniane są ściekami oczyszczonymi w oczyszczalni biologicznej lub podczyszczonymi ściekami przemysłowymi ze zbiorników magazynowych. Woda w tym obiegu jest recyrkulowana pomiędzy stacją mycia buraków a osadnikami sedymentacyjnymi błota spławiakowego. W końcowej fazie płukania buraków doprowadzana jest dodatkowo woda amoniakalna spoza obiegu zamkniętego.
  2. Obieg wód barometrycznych: wody barometryczne również znajdują się w obiegu zamkniętym. Po ich uprzednim schłodzeniu są wykorzystywane do obniżenia temperatury, a co za tym idzie skraplania gorących oparów. Ze skraplaczy gorąca woda spływa rurami opadowymi do skrzyni wody barometrycznej, skąd jest przepompowana pompami do chłodni zamykając tym samym obieg. Ilość wody barometrycznej nie jest stała. Wskutek skraplania oparów na bieżąco się powiększa. Jej nadmiar jest odprowadzany do obiegu spławiakowego.

Odwiedź nasze profile w social mediach

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze inspiracje oraz niesamowite treści!

Zapisz się
Dołącz do naszego newslettera!